Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 05 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จิตอาสารวมพลังร่วมพัฒนาเมืองสะอาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโรงเรียนวัดนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าจังหวัดชลบุรี นโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด โดยเริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนจังหวัดชลบุรีให้สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจและปลอดภัยในการขับขี่สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม และเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้าข้างทางถนนสายหลัก เก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คนซึ่งจิตอาสาโครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจดังกล่าวทุกคน ได้ร่วมตั้งปณิธานทำคุณงามความดีด้วยหัวใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวงของเรา ด้วยการร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด

© 2021 thairemark.com