Wednesday, 24 July 2024 - 6 : 36 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดประวัติ ‘อาศิส พิทักษ์คุมพล’จุฬาราชมนตรีคนที่ 18

จากกรณี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรมได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ถึงแก่อนิจกรรม) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.32 น. และจะจัดพิธีละหมาดขอพรในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

สำหรับประวัติจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เกิดวันที่ 6 มีนาคม 2490 อายุ 76 ปี เกิดที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ชื่อบิดา-มารดา : นายมะแอ-นางน๊ะ พิทักษ์คุมพล

พี่น้อง : จำนวน 4 คน (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นคนที่ 1)

นางสาวฟาตีม๊ะ พิทักษ์คุมพล

นายดนเล๊าะ พิทักษ์คุมพล

นางสาเร๊าะ พิทักษ์คุมพล

คู่สมรส : นางร่อมิอ๊ะ พิทักษ์คุมพล

บุตร : จำนวน 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน

1) นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

2) นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล

3) นายอาลาวี พิทักษ์คุมพล

4) นางสาวฟาดีลา พิทักษ์คุมพล

การศึกษา :

– อัลมัดรอซะฮ์อัลนัซซอบีย๊ะฮ์ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
– อัลมัดรอซะฮ์อัลอัดรีซียะฮ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ความสามารถทางภาษา : อาหรับ, ยาวี, บาฮาซอ มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย

การศึกษาดูงาน :

– ประเทศซาอุดีอาระเบีย
– ประเทศอังกฤษ

– สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
– ประเทศเกาหลี
– ประเทศจอร์แดน
– ประเทศฮ่องกง
– ประเทศบรูไน
– ประเทศมาเลเซีย
– ประเทศอิหร่าน
– ประเทศสิงคโปร์
– ประเทศอินโดนีเซีย
– สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
– สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการทำงาน :

– ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ. 2530-2553)
– รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1
– สมาชิกวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2539-2543)
– คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ
– คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ
– ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
– คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
– คณะทำงานเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา กระทรวงมหาดไทย
– กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
– กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์
– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยอิสลามยะลา
– สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
– ประธานคณะกรรมการการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
– ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
– คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
– ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม ในสภาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
– ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลการดำเนินการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
– คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
– คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
– ประธานคณะทำงานศึกษา รวบรวม จัดทำสภาพปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม สำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
– คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
– ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการศาสนาอิสลาม ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
– คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลงาน :

– ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
– ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์
– หนังสือ “อัลบิดอะฮฺ” สำนักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม
– หนังสือ “350 ฮาดิษ”
– หนังสือ “40 ฮาดิษ ของอัลนาวาวีย์”
– บทเรียนเรื่อง “เอกภาพอัลเลาะฮ์ (เตาฮีด) จากอัลกุรอ่าน”
– หนังสือ “สาระเบื้องต้นของศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชน” พ.ศ. 2535
– หนังสือ “คุณค่าตับลีฆ (การเผยแพร่อิสลาม)”
– คู่มือ “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”
– คู่มือแนะนำอิสลามและข้อปฏิบัติต่อมุสลิมสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
– คู่มือเกี่ยวกับ “คุตบะฮ์”
– บทความ “การบริหารมัสยิด”
– บันทึกการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิต (การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์)
– บทความ “ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและแนวทางแก้ไขตามระบบอิสลาม”
– มาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิม (หุกมปากัต) พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (เฉพาะจังหวัดสงขลา) พ.ศ. 2546
– บทความ “ปอเนาะในกระแสความรุนแรง : บทบาทที่ต้องทบทวน”
– สอนวิชาตัฟซีร, ฮาดิษ, นาฮู ในสถาบันปอเนาะ
– อบรมอิหม่ามหลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารองค์กรมัสยิด” วิชาฟิกฮุลมุอามะลาต, ฟิกฮุลอิบาดาต
– วิถีมุสลิม “จริยธรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชน”

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

© 2021 thairemark.com