Thursday, 25 July 2024 - 10 : 39 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ร้องกมธ.พลังงานแก้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ

ประธานกมธ.การพลังงาน สภาฯรับหนังสือร้องเรียนจากชาวแม่เมาะ ขอให้แก้สัดส่วนการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้เหมาะสมกับขนาดหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาความได้เปรียบ – เสียเปรียบในการใช้งบประมาณ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่รัฐสภา น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือร้องเรียนจาก พระสาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ขอให้ กมธ.การพลังงานพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์การจ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะในสัดส่วนของแต่ละหมู่บ้านให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นธรรม

สำหรับ เนื้อหาในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านแม่เมาะ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับชุมชนในพื้นที่ โดยกองทุนฯจะให้การสนับสนุนแก่โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ใช้เกณฑ์แบ่งสัดส่วนหมู่บ้านในลักษณะที่เท่ากันทั้งหมดให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ทั้งหมด 45 หมู่บ้าน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 2-3 ล้านบาทต่อปี โดยไม่ได้คำนึงถึงจำนวนประชากรมากน้อย ทำให้ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม และเกิดปัญหาโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่มีประชากรมากกว่า การนำเงินไปใช้ไม่สามารถทำได้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ในขณะที่หมู่บ้านขนาดเล็กจะสามารถใช้เงินงบประมาณได้ครบถ้วนทั่วถึงมากกว่า

เนื้อหาในหนังสือยังระบุว่า สถาบันธรรมาภิวัฒน์ได้รับการร้องขอเพื่อให้เป็นตัวแทน นำหนังสือร้องเรียนนำเสนอต่อ กมธ.การพลังงาน เพื่อช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเกณฑ์สัดส่วนการจ่ายเงินจากกองทุนฯให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายเงินงบประมาณ โดยขอให้ยึดหลักความมากน้อยของประชากรแต่ละหมู่บ้าน รวมถึงพิจารณาการแก้ไขปัญหาอื่นๆ อาทิ การใช้เงินกองทุนฯ ของบางหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้เงินงบประมาณด้วยตัวเองได้ เพราะอยู่ในฐานะหมู่บ้านอพยพจากถิ่นเดิม ทำให้ติดเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของหมู่บ้านที่จะสามารถใช้เงินได้ด้วยตัวเอง ต้องขอให้หมู่บ้านอื่นที่มีคุณสมบัติดำเนินการให้ และขอให้เพิ่มการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนให้มากขึ้นเป็นต้น

ด้าน น.ส.วชิราภรณ์ กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนว่า จากการที่พูดคุยกับ ชาว อ.แม่เมาะที่มายื่นหนังสือก็ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนดังกล่าว ตนในฐานะประธาน กมธ.การพลังงาน จะได้นำปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอจากประชาชน เข้าหารือในที่ประชุม เพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

“หลังจากรับทราบข้อมูลต่างๆ แล้วเข้าใจถึงความเดือดร้อนของผู้ที่มาร้องเรียนว่า เป็นปัญหาที่รอการแก้ไขมานาน แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎ ระเบียบต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง และจะได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพลังงาน เพื่อหาแนวทางเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป” ประธานกมธ.การพลังงานกล่าว

© 2021 thairemark.com