Wednesday, 29 May 2024 - 1 : 45 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กระทรวงยุติธรรม ประกาศค่านิยม สุจริต จิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรม และวัฒนธรรมองค์กร

กระทรวงยุติธรรม โดยนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจาก 12 หน่วยงานในสังกัด และในกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรม และบุคลากรกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ ร่วมประกาศค่านิยม “สุจริต จิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรม” และวัฒนธรรมองค์กร “JUSTICE” สร้างอัตลักษณ์ ชูตัวตนคนยุติธรรม เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ในการอำนวยความยุติธรรม อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เป็นครั้งแรกของกระทรวงยุติธรรมที่มีการประกาศใช้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผสานความเป็นตัวตนของคนกระทรวงยุติธรรม ในการแสดงออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมให้ตรวจสอบ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอ รวมทั้งยืนหยัดและยึดมั่นในความถูกต้องและยุติธรรม

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบชุดคู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรม ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

© 2021 thairemark.com