Monday, 20 May 2024 - 9 : 49 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้วาฯชลบุรี เชิญเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเชิญเงินพระราชทานครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยและวาตภัย โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 4 ราย และเสียชีวิตจากเหตุวาตภัย จำนวน 1 ราย รายละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลในครอบครัว ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชลบุรี ได้มอบเงินพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย โดยสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ

© 2021 thairemark.com