Sunday, 26 May 2024 - 12 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

น่านไข้เลือดออกระบาดหนัก หมู่บ้านเดียวป่วยสะสมกว่า 100 ราย

โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดหนักในหลายพื้นที่จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยสูงติดอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยเฉพาะที่อำเภอเชียงกลาง พบผู้ป่วยจากหมู่บ้านเดียวกัน บ้านห้วยแก้ว หมู่ 7 ตำบลพระธาตุ ทยอยเข้ารักษาสูงกว่า 100 ราย โดยทางโรงพยาบาลเชียงกลางต้องปรับห้องรักษาผู้ป่วยโควิดเดิม เป็นสถานที่รองรับการรักษา พร้อมกางมุ้งให้คนไข้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ยุงไปกัดคนไข้แล้วไปกัดคนอื่นต่อ

ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก เร่งควบคุมโรคระบาด แต่พบปัญหาล่าช้า เนื่องจากหลาย รพ.สต.โอนย้ายไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องทำหนังสือขอความร่วมมือจากสาธารณสุขไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จากเดิมเป็นคำสั่ง รวมทั้งยังเกิดการสับสนการใช้งบประมาณ เนื่องจาก รพ.สต.เป็นหน่วยงานสังกัด อบจ.แต่พื้นที่ระบาดเป็นของ อบต.

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดน่าน เปิดเผยถึง การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้อยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง พบผู้ป่วยสูงสุดติดอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยจังหวัดน่าน พบว่าพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดอำเภอเชียงกลาง มีผู้ป่วยจากหมู่บ้านเดียวกันรวมกว่า 100 ราย และรองลงมาคืออำเภอสองแคว และจากการลงสำรวจหมู่บ้านที่มีการระบาดโรคไข้เลือดออก ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ พื้นที่ตั้งของหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ใกล้ป่า มีใบไม้แห้งทำให้ฝนตกลงมาน้ำขังตกค้างในใบไม้ทำให้ยุงมาวางไข่ พื้นที่รอบๆ หมู่บ้านเป็นพื้นที่การเกษตรมีการทำสวนยางพารา และไม่ไผ่ลวก ใบยางพาราร่วงหล่นมีน้ำขังในใบทำให้ยุงวางไข่ ส่วนไผ่ลวกมีการตัดลำไปขาย แต่ปล้องข้อต่อของตอที่ตัดมีน้ำขังทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ซึ่งขณะนี้ด้วยมีผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้ทางโรงพยาบาลเชียงกลาง ต้องเร่งปรับห้องรองรับผู้ป่วยโควิดเดิม เป็นสถานที่รองรับการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยมีการกั้นโซน และกางมุ้งให้คนไข้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงไปกัดคนไข้ แล้วไปกัดคนอื่นต่อ พร้อมกับต้องเร่งควบคุมโรค โดยพบปัญหาในการเข้าควบคุมโรคในหลายพื้นที่หลายอำเภอเกิดความล่าช้า เนื่องจากหลาย รพ.สต.โอนย้ายไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้การเข้าควบคุมโรคต้องทำเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากสาธารณสุขไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ออกเป็นหนังสือขอความร่วมมือ จากเดิมเป็นคำสั่ง รวมทั้งยังเกิดการสับสนการใช้งบประมาณ เนื่องจาก รพ.สต.เป็นหน่วยงานสังกัด อบจ. แต่พื้นที่เป็นของ อบต.

สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ตั้งแต่เดือน1 มกราคม – 6 มิถุนายน 2566 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 596 ราย โดยพบเข้ารักษาสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมสูงถึง 279 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี และมีอาชีพเป็นเกษตรกร รองลงมา คือ นักเรียน โดยที่ผ่านมามีคนไข้เข้ารับการรักษาจากการป่วยเป็นไข้เลือดออก มีอาการรุนแรงสุดคืออาเจียนออกมาเป็นเลือด ปัจจุบันได้ให้การรักษาตามอาการจนปลอดภัยแล้ว และยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้เร่งให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านออกประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน ป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกป้องกันไม่ให้ยุงกัด และกำจัดแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้าน และบริเวณบ้านโดยรอบทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

© 2021 thairemark.com