Wednesday, 29 November 2023 - 4 : 28 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พช.สุรินทร์ ดำเนินการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

พช.สุรินทร์ ดำเนินการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

คณะทำงานติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์หรือผู้แทน ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสุรินทร์(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัดหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 20 ราย/กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มเปลระวีนาครอง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท
2.พรศิริพาณิชย์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท
3.กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าไหมบ้านศรีสัมพันธ์ ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านโคกสะอาด ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ
5.กลุ่มแปรรูปผ้าคลุมไหล่ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
6.หวนชูร์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์
7.กลุ่มผลิตขี้ไต้เม็ดบ้านตะโก ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์
8.กลุ่มถักกระเป๋า ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี
9.กลุ่มทอเสื่อกกสัมมาชีพชุมชนบ้านนาเรือง ต.ด่าน อ.กาบเชิง
10.กลุ่มรุ่งนภา ผ้าไหม ต.ตรำดม อ.ลำดวน

11.กลุ่มจักสานสุ่มไก่ ต.โนน อ.โนนนารายณ์
12.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านอากลัว ม.๓ ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์
13.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านพะเนา ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม
14.กลุ่มตะกร้าพลาสติกสะพานใหม่พัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ
15.กลุ่มหัตถกรรมงานไม้ ต.หนองอียอ อ.สนม
16.กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองไผ่ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ
17.กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านตรึม ม.1 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ
18.วิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนา ต.เมืองลีง อ.จอมพระ
19.กลุ่มเพื่อนศีล 5 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์
20.กลุ่มผลิตกล่องใส่ทิชชูโครเชต์ ต.จรัส อ.บัวเชด

© 2021 thairemark.com