Friday, 21 June 2024 - 9 : 58 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง “เกาะสีชัง” จ่อของบกลาง วางท่อส่งน้ำประปา ข้ามทะเลจากศรีราชา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ประจำปี 2566 ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ร่วมกับนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนางสาวสรรศิริ บำรุงชีพ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 1

นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจน์นท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอเกาะสีชัง นายชยพัทธ์ วิปุละ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายสรสิทธิ์เภตรา กำนันตำบลเกาะสีชัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าปัจจุบัน จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา 1 แห่ง คือพื้นที่ เกาะสีชัง โดยในปีนี้ได้ “ประกาศเขตภัยพิบัติ” ในพื้นที่อําเภอเกาะสีชังแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เนื่องจากพื้นที่เกาะสีชังไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน จึงจําเป็นต้องใช้วิธีการขนส่งน้ำประปาทางเรือ จากอําเภอศรีราชา เพื่อนําไปใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่

ซึ่งขณะนี้เราขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ในโครงการวางท่อส่งน้ำประปาไปยังเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำสําหรับใช้อุปโภคบริโภค

© 2021 thairemark.com