Friday, 24 May 2024 - 2 : 21 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“สภากาแฟชลบุรี”ถกปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการและยั่งยืน

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจของทุกส่วนราชการในจังหวัด ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีต่อไป

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดชลบุรี อย่างไม่เป็นทางการโดยมีหน่วยงานผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภากาแฟ ชลบุรี คือการประชุมนอกรอบในตอนเช้าเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

© 2021 thairemark.com