Friday, 24 May 2024 - 1 : 45 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวชลบุรีร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2566

เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 6 มี.ค.2566 ณ ลานหอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรินาถ พุทธบริษัทราษฎร์กุศล สามัคคีปูชนียบพิตร อำเภอเมืองชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ นายกยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในพระสังฆราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เพื่อสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน พระปลัด สิทธิเดช สีลเตโช, ดร.พระธรรมวิทยากร วัดกลาง อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของวันมาฆบูชาให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีฟัง จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ภายหลังเสร็จสิ้นการสวดมนต์เป็นการเดินเวียนเทียนรอบหอพระพุทธสิหิงค์ฯ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา เดินเวียน 3 รอบ แล้วจึงนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปปักบูชาตามสถานที่จัดเตรียมไว้

สำหรับวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โดยในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาที่เรียกว่า“จาตุรงคสันนิบาต ” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า เป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องอันนำมาซึ่งสถาบันศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองต่อไป

© 2021 thairemark.com