Tuesday, 28 November 2023 - 8 : 05 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2561 – 2563

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ อาคารหอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 2,344 คน

ในการนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พล.ต.อำนาจ ดอนงาม ผบ. มทบ.14 พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา รศ. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เฝ้ารับเสด็จ

ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ กับนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย

โอกาสนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโอวาทให้แก่บัณฑิต โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา2561 – 2563 ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมาก

เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ และการปฏิบัติ ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่บัณฑิตได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษา เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแล้ว บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้บริบูรณ์

ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมประเทศชาติ หากบัณฑิตจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ทั้งตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ได้จริงแล้ว แต่ละคนก็จะสามารถบรรลุถึงความสำเร็จได้ในที่สุด และจะได้รับการยอมรับยกย่อง ว่าเป็นผู้ประพฤติตน ปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วกัน

© 2021 thairemark.com