Tuesday, 28 November 2023 - 7 : 35 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยิ่งใหญ่มหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 22 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง”

ชลบุรี-“ธวัชชัย”ผวจ.ชลบุรี พร้อมปลัดจังหวัดฯ-นายอำเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 22 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง”

เวลา 11.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 22 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง” ภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันการทำแปลงปลูกผักเกษตรธรรมชาติของนักเรียน การประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนภายใต้หัวข้อ “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง”

ชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าด้านการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10- 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 19.00 น. ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 22 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง” เพื่อเผยแพร่พระราชดำริพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ และเทคโนโลยีทางการเกษตร และเพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลผลิตเกษตรธรรมชาติ สู่ผู้บริโภคโดยตรง

“ศาสตร์พระราชา” หมายถึง บรรดาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกรและส่งผลถึงมนุษยชาติ ทั้งปวง ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน

ทั้งนี้ ผวจ.ชลบุรี ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าแข่งขันทำแปลงปลูกผักและแข่งขันวาดภาพระบายสี รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่นำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายภายในงาน

© 2021 thairemark.com