Thursday, 22 February 2024 - 7 : 23 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พ่อเมืองชลบุรีเร่งยกระดับป้องกัน-ลดจำนวนการแพร่ยาเสพติดในพื้นที่ 11 อำเภอ

“ธวัชชัย”ผู้ว่าฯชลบุรีประชุมคณะทำงานปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อป้องกันและลดจำนวนการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลยาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรวบรวมข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรีต่อไป

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ด้านการปราบปราม ยาเสพติดในจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงมหาดไทยการ

ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของยาเสพติดในพื้นที่ และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจังหวัดและกำหนดแนวทางในการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนเพื่อป้องกันและลดจำนวน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทั้ง 11 อำเภออีกด้วย

© 2021 thairemark.com