Saturday, 13 July 2024 - 9 : 37 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

น่านจัดงานใหญ่รับต้นปีใหม่”มหกรรมการประกวด โค กระบือ น่านนคร”ครั้งที่ 1

น่าน – จัดงานใหญ่รับต้นปีใหม่ ระดม โค -กระบือ สายประกวดทั่วประเทศ ร่วมงาน มหกรรมการประกวด โค กระบือ น่านนคร ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด “มหกรรมการประกวดโค กระบือ น่านนคร ครั้งที่ 1 ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยชมรมพัฒนาสายพันธุ์โค-กระบือ น่านนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และองค์กรภาคีต่างๆร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ ลานป่าเป๋ย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน โดยมีเครือข่ายฟาร์มเลี้ยงโค-กระบือ ทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมแข่งขันประกวด ซึ่งมีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโค -กระบือ ปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนได้นำบุตรหลานไปเที่ยวชมโค-กระบือ สายพันธุ์ไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีความสวยงามและขนาดใหญ่ โดยบางตัวมีมูลค่าหลักสิบล้านบาท

นายพิชิต ยาวิไชย ประธานชมรมพัฒนาสายพันธุ์โค-กระบือ น่านนคร กล่าวว่า ปัจจุบันเกือบทุกประเภทในกลุ่มอาเซียนมีความต้องการโค-กระบือเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ขณะที่การผลิตโค-กระบือของแต่ละประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงนับเป็นโอกาสดีเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศมีศักยภาพในการผลิตโค-กระบือ เกษตรกรมีความรู้ความความสามารถสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตพันธุ์โค-กระบือ ส่งออกไปยังต่างประเทศได้

สำหรับ “มหกรรมการประกวดโค กระบือ น่านนคร ครั้งที่ 1 ” เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือ คุณภาพให้แก่เกษตรกรในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง และมุ่งหวังให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์โค -กระบือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโคเนื้อ กระบือ และพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ กระตุ้นให้เกษตรกรได้พัฒนาสายพันธุ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตโค -กระบือคุณภาพ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เชื่อมโยงสู่การตลาดโค-กระบือแบบครบวงจร รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านด้วย

© 2021 thairemark.com