Wednesday, 24 July 2024 - 7 : 06 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จิตอาสาชลบุรี ร่วมพัฒนาเมืองสะอาดอำเภอพานทองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาเมืองสะอาดอำเภอพานทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัยเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม และเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

กิจกรรมในครั้งนี้เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คนซึ่งจิตอาสาโครงการเราทำดีด้วยหัวใจดังกล่าวทุกคน ได้ร่วมตั้งปณิธานทำคุณงามความดีด้วยหัวใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวงของเรา ด้วยการร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด

© 2021 thairemark.com