Friday, 14 June 2024 - 7 : 25 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สำนักฯวุฒิสภาอบรมสร้างผู้นำท้องถิ่น3จังหวัดภาคตะวันออก

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโพเมโล่ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้จะมีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน วัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ระบบงานรัฐสภา รัฐสภาของประชาชน บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนให้ผู้ผ่านการอบรม ได้นำความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปเผยแพร่ขยายผลยังชุมชนและท้องถิ่นของตนเองต่อไป

โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำนวน 120 คน เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ และอำนาจ ขององค์กรฝ้ายนิติบัญญัติ ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงพัฒนาต่อการทำหน้าที่ของวุฒิสภา และกระตุ้นให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการสร้างเครือข่ายผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเสริมสร้าง ความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ

© 2021 thairemark.com