Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 36 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สสจ.โคราช เผยผลสุ่มตรวจอาหารทะเลพบปนเปื้อนฟอร์มาลิน 70 จาก 459 ตัวอย่าง

นครราชสีมา-งานอาหารปลอดภัย สสจ.โคราช เผยผลสุ่มตรวจร้านหมูกระทะ-ตลาดค้าส่ง 148 แห่ง พบสารฟอร์มาลินปนเปื้อน 70 จาก 459 ตัวอย่าง โดยพบมากสุดใน หมึกกรอบ หมึกสด สไบนาง กุ้ง เล็บมือนาง และแมงกะพรุน

งานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้อัพเดทรายงานผลล่าสุด การสุ่มตรวจการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนในอาหารสด ร้านหมูกระทะ และตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในห้วงวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ออกสุ่มตรวจในพื้นที่ 22 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอแก้งสนามนาง ขามสะแกแสง ครบุรี จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา สีคิ้ว เสิงสาง หนองบุญมาก และอำเภอห้วยแถลง

โดยสุ่มสถานที่ตรวจ จำนวน 148 แห่ง เก็บตัวอย่างทั้งหมด 459 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลีนปนเปื้อนอยู่ จำนวน 70 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 15.25% ซึ่งแยกเป็น 1.สุ่มตรวจตลาดค้าส่ง 4 แห่ง เก็บตัวอย่างไป 31 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลีน 4 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 12.90 % , 2.สุ่มตรวจตลาดสด 7 แห่ง เก็บตัวอย่างไป 85 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลีน 4 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 04.70 % , 3. สุ่มตรวจตลาดนัด 13 แห่ง เก็บตัวอย่างไป 33 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลีน 3 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 09.09 % , 4. สุ่มตรวจร้านหมูกระทะ 124 แห่ง เก็บตัวอย่างไป 310 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลีน 59 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 19.03 %

และเมื่อวิเคราะห์หาการปนเปื้อนฟอร์มาลีนในอาหารสด เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ของเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2563-2565 ใน 4 จังหวัด “นครชัยบุรินทร์” พบว่า ช่วง 3 ปี จังหวัดนครราชสีมา มีการสุ่มตรวจมากสุด โดยตรวจตัวอย่างไป 3,107 ตัวอย่าง มี 2,851 ตัวอย่างที่ผลการตรวจผ่าน ไม่พบการปนเปื้อนของฟอร์มาลีน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตรวจตัวอย่าง 240 ตัวอย่าง มี 201 ตัวอย่างที่ผ่าน ไม่พบฟอร์มาลีน , จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจตัวอย่าง 526 ตัวอย่าง มี 446 ตัวอย่างที่ผ่าน ไม่พบฟอร์มาลีน และจังหวัดสุรินทร์ ตรวจตัวอย่าง 334 ตัวอย่าง มี 309 ตัวอย่างที่ผ่าน ไม่พบฟอร์มาลีน ซึ่งลำดับชนิดของตัวอย่างที่พบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีน ในปี 2565 มากสุดคือ ปลาหมึกกรอบ รองลงมาคือ ปลากหมึกสด สไบนาง กุ้ง เล็บมือนาง และแมงกะพรุน

ซึ่งร้านที่พบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีน ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการหยุดจำหน่ายและให้เก็บอาหารนั้นออกจากจุดจำหน่ายทันที พร้อมกับแนะนำให้เปลี่ยนแหล่งซื้อใหม่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะบูรณาการขยายผลจากการตรวจร้านหมูกระทะ โดยออกตรวจตลาดค้าส่งที่เป็นแหล่งที่มาที่จำหน่ายอาหารสดมีสารฟอร์มาลีนตกค้างให้กับร้านหมูกระทะ และส่งหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต้นทางแหล่งที่มาที่พบสารฟอร์มาลีนตกค้างในอาหารสด เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ จะเร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้วิธีการเลือกซื้ออาหารสดอย่างปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหาร และจะดำเนินแผนการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค .

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com