Tuesday, 16 April 2024 - 5 : 48 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวอำเภอพานทอง-สำรวจปัญหาจราจรทางข้ามรถไฟ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.65 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอพานทอง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่อำเภอพานทองเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอพานทอง ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีประเด็นหลักคือเรื่องปัญหาเรื่องการจราจร บนถนนบ้านเก่า-พานทอง ทล.3466 มีปัญหารถติดในเวลาเร่งด่วนเนื่องจากขนาดถนนแคบ 2 เลน โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการทางรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงานภายนอกไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายสำคัญที่ตนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมีได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญกับส่วนราชการและข้าราชการทุกคน ประกอบด้วยนโยบายการทำให้จังหวัดชลบุรีเป็น”เมืองสะอาด” เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพื้นที่ EEC โดยได้วางแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายต่อมาเป็นเรื่องการให้บริการประชาชน เน้นย้ำทุกงานบริการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อีกหนึ่งนโยบายสำคัญคือการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่

โดยให้อำเภอไปสำรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับประชาชน ให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อโซเชียลต้องติดตามหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ เช่น ปัญหาประชากรแฝง ปัญหาไฟฟ้า ประปา ด้านการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา การจัดการจราจร ด้านสาธารณสุข ซึ่งทุกๆปัญหาจังหวัดชลบุรีพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นให้สามารถดูแลประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และวันนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจปัญหาเรื่องการจราจร บนถนนบ้านเก่า-พานทอง ทล.3466 มีปัญหารถติดในเวลาเร่งด่วนเนื่องจากขนาดถนนแคบ 2 เลน เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยในเบื้องต้นทางการรถไฟยินดีให้ทางจังหวัดชลบุรีเข้าใช้พื้นที่เพื่อขยายพื้นผิวการจราจรได้ คาดว่าจะสามารถเพิ่มความสะดวกในการใช้ทางให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูลให้ทางจังหวัดทราบเพื่อนำไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

© 2021 thairemark.com