Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 06 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พ่อเมืองชลบุรีลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อน-สำรวจปัญหารุกล้ำพื้นที่สาธารณประโยชน์

พ่อเมืองชลบุรี ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวอำเภอเมืองชลบุรี และสำรวจปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 พ.ย.65 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีประเด็นหลักคือเรื่องปัญหาชาวบ้านรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก 9 เทศบาลเมืองบ้านสวน ปัญหาชาวบ้านอยู่ในพื้นที่น้ำลบ หรือพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทำกินบนพื้นที่ป่าชายเลน เทศบาลบางทราย และพื้นที่ติดสะพานชลมารควิถี เทศบาลคลองตำหรุ รวมถึงปัญหาเรื่องการจราจร บนถนนทางหลวงหมายเลข 3057 ซึ่งตัดผ่านตำบลหนองซ้ำซากของอำเภอบ้านบึงมุ่งไปยังตำบลสำนักบก ตำบลนาป่าและตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี เป็นความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายสำคัญที่ตนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมีได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญกับส่วนราชการและข้าราชการทุกคน ประกอบด้วยนโยบายการทำให้จังหวัดชลบุรีเป็น”เมืองสะอาด” เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพื้นที่ EEC โดยได้วางแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายต่อมาเป็นเรื่องการให้บริการประชาชน เน้นย้ำทุกงานบริการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

อีกหนึ่งนโยบายสำคัญคือการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ โดยให้อำเภอไปสำรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับประชาชน ให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อโซเชียลต้องติดตามหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ เช่น ปัญหาไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิต การใช้พื้นที่บนสะพานชลมารควิถีในการค้าขาย การตกปลา ซึ่งส่งผลกระทบกับการสัญจรของประชาชนผู้ใช้ทาง ด้านการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ประเด็นด้านการท่องเที่ยวในเรื่องการควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้นคุณภาพ สด ราคาสมเหตุสมผล การจัดการจราจร และการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกๆปัญหาจังหวัดชลบุรีพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นให้สามารถดูแลประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และวันนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจปัญหาชาวบ้านรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก9 เทศบาลเมืองบ้านสวน ปัญหาชาวบ้านอยู่ในพื้นที่น้ำลบ หรือพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทำกินบนพื้นที่ป่าชายเลน เทศบาลบางทราย และพื้นที่ติดสะพานชลมารควิถี เทศบาลคลองตำหรุ รวมถึงปัญหาเรื่องการจราจร บนถนนทางหลวงหมายเลข 3057 ซึ่งตัดผ่านตำบลหนองซ้ำซากของอำเภอบ้านบึงมุ่งไปยังตำบลสำนักบก ตำบลนาป่าและตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ในส่วนของงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ ให้เสนอข้อมูลให้ทางจังหวัดทราบเพื่อนำไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

© 2021 thairemark.com