Wednesday, 24 April 2024 - 1 : 37 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘ธวัชชัย’ผู้ว่าฯเมืองชล เปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวอำเภอศรีราชา พร้อมลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่อำเภอศรีราชา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ได้นำเสนอประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีประเด็นหลักคือเรื่องการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขุดและฝังกลบท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและไม่มีป้ายเตือนภัยในการทำงาน อีกหนึ่งประเด็นปัญหาคือถนนเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลบึง ทำให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้รถใช้ถนนเด่อดร้อน ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และสุดท้ายคือประเด็นหมู่บ้านอัมพรเพลสและหมู่บ้านเดอะพลัสเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ เนื่องจากท่อข้ามทาง 3241 มีขนาดเล็ก วางไม่ตรง มีขยะและกิ่งไม้มาอุดตันท่อจำนวนมาก ทำให้น้ำระบายไม่ทัน ซึ่งถือเป็นความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายสำคัญที่ตนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมีได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญกับส่วนราชการและข้าราชการทุกคน ประกอบด้วยนโยบายการทำให้จังหวัดชลบุรีเป็น”เมืองสะอาด” เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพื้นที่ EEC โดยได้วางแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายต่อมาเป็นเรื่องการให้บริการประชาชน เน้นย้ำทุกงานบริการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

อีกหนึ่งนโยบายสำคัญคือการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ โดยให้อำเภอไปสำรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับประชาชน ให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อโซเชียลต้องติดตามหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ปัญหาด้านสาธารณสุข การจัดการศึกษา เรื่องปัญหาเด็กยากจน การจัดระเบียบการเลี้ยงหอยกระชัง เป็นต้น

และวันนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่หมู่บ้านอัมพรเพลสและหมู่บ้านเดอะพลัส และการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ย้ำว่าให้ เร่งหาวิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ในส่วนของงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ ให้เสนอข้อมูลให้ทางจังหวัดทราบเพื่อนำไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

© 2021 thairemark.com