Tuesday, 6 December 2022 - 6 : 23 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“สมาคมเพื่อนชุมชน”หนุนเยาวชนค้นพบอาชีพในฝัน ดึงคนรุ่นใหม่เปิดโลกเส้นทางที่ใช่ ในCPA Open Houseปี 2

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต CPA Open House ปี 2 ผ่านออนไลน์ เวทีแนะแนวเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ดึงกูรู ศิลปิน ไกด์เส้นทางการศึกษา วางแผนปูทางอาชีพในฝัน กระตุ้นนักเรียนมัธยมตอนปลายจังหวัดระยอง และใกล้เคียงค้นพบเส้นทางเรียนต่อ รับกระแสอนาคตโลก ปลื้มโรงเรียนเข้าร่วม 24 แห่งกว่า 3,000 คน

นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี จีพีเอสซี บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และยังมีบริษัทสมาชิกอีก 12 บริษัท เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้สมาคมเพื่อนชุมชนได้เปิดโครงการ”โลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต CPA Open House ปี 2 “เพื่อเป็นเวทีแนะแนวการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในการปูทางอาชีพในฝันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนักเรียน และอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 24 โรงเรียน จำนวนกว่า 3,000 คน

“สมาคมเพื่อนชุมชนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะด้านการศึกษาสมาคมฯเล็งเห็นถึงความสำคัญเยาวชนในพื้นที่ โดยมองว่าการที่เยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มของสาขาอาชีพต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น จะทำให้เยาวชนมองเห็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในการประกอบอาชีพในอนาคต จึงเป็นที่มาของ โครงการดังกล่าวซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว คณาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี” นายศิริพันธ์กล่าว

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวิทยากรชั้นนำมาแนะแนว อาทิ คุณโอม Cocktail หัวข้อ “Future Skills” และ คุณเอ็ม ธีรยา ธีรนาคนาท CEO & Co-Founder ของ Career Visa หัวข้อ “Trend อาชีพที่ใช่”ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ให้น้องเยาวชนได้มีแนวทางในการตัดสินใจ รวมทั้งเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก 16 สถาบันชั้นนำของไทยกว่า 51 คณะ จากรุ่นพี่มาให้ความรู้และประสบการณ์ในการเลือกคณะเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อการวางเป้าหมายสู่การเลือกอาชีพในฝันของตนเอง อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากโครงการดังกล่าวสมาคมฯยังดำเนินโครงการด้านการศึกษาอื่นๆ อาทิ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย หรือ เพื่อนชุมชนติวเตอร์ โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชนทั้งในระดับปริญญาตรี และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ฯลฯ

นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสมาคมเพื่อนชุมชนที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยอง โดยโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สอดรับกับการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี-ระยอง ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่ให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตเช่นกัน โดยจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ การจะพัฒนาทักษะของคนรุ่นใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งทำได้ยากขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน เนื่องจากบริบทโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนในอนาคตที่สูงขึ้น

อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ จึงจำเป็นที่ผู้เรียนและบุคลากรด้านการศึกษาต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งกับที่เพื่อที่จะสามารถปรับตัวอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะมีขึ้นในอนาคต และ นำความรู้มาประกอบอาชีพ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

© 2021 thairemark.com