Monday, 24 June 2024 - 10 : 16 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

หน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ภาคเหนือสสส.ลงพื้นที่ศึกษาโมเดล รพ.สต. เทพคีรี หนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

น่าน–หน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ภาคเหนือ สสส. ลงพื้นที่ศึกษาโมเดล รพ.สต. เทพคีรี หนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมนำหน่วยจัดการชุมชนระดับภาคเหนือ อีสาน ใต้ และ พื้นที่ตำบลธำมรงค์ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมศึกษาดูงานชุมชนน่าอยู่ และทดลองถอดบทเรียนการดำเนินงานรูปแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ โมเดล รพ.สต. โดยใช้พื้นที่ ตำบลเทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ตัวอย่างเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการถอดบทเรียนกับพื้นที่ภายใต้ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ ของหน่วยจัดการระดับภาค เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยเป้าหมายหลักคือให้ทีมพี่เลี้ยงของหน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ทั้ง 4 ภาค ได้เรียนรู้การดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ภายใต้โมเดล รพ.สต. ร่วมกัน และทดลองถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโมเดล ตั้งแต่การวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ ภูมิสังคม และการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์กลไกขับเคลื่อน การบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดำเนินงาน และการระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถอดบทเรียนในพื้นที่และโครงการชุมชนน่าอยู่แห่งอื่นๆ

ดร.แชน อะทะไชย หน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ภาคเหนือ เปิดเผยว่า สำนักสร้างสรรค์โอกาส(สน.6)วางแผนดำเนินการด้วยกลไกสภาผู้นำชุมชน ร่วมกับกลไกการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. และ รูปแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ผ่านชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ที่สำนักได้สนับสนุนภาคีเครือข่าย ซึ่งหน่วยจัดการฯภาคเหนือ มี 83 โครงการ ในพื้นที่ภาคเหนือ 11 จังหวัด แบ่งเป็นโมเดล อปท. 37 โครงการ

และ โมเดล รพ.สต. 48 โครงการ โดยจากการศึกษาดูงาน รูปแบบ รพ.สต.บ้านวังม่วง ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ทีมพี่เลี้ยงหน่วยจัดการฯ ได้มีข้อค้นพบและการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจหลายประเด็น ทั้งนี้จะได้นำมาปรับและพัฒนาการดำเนินงานโมเดล รพ.สต. 48โครงการ ของหน่วยจัดการฯภาคเหนือต่อไป

ระรินธร เพ็ชรเจริญ ผู้สื่อข่าวจังหวัดน่าน

© 2021 thairemark.com