Friday, 21 June 2024 - 10 : 19 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ

อบจ.สมุทรปราการเปิดอุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

สําหรับโครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และบันทึกเหตุการณ์สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านนิทรรศการชุด “ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ” ทั้ง 6 โซน อีกทั้งยังมี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ที่รวบรวมเรื่องราวโครงการในพระราชดําริ ที่มีความผูกพันกับชาวสมุทรปราการ เช่น โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และยังมีจุดชมวิวปากแม่น้ําเจ้าพระยาที่สวยที่สุด สามารถชม เมืองสมุทรปราการได้แบบ 360 องศา

นอกจากนี้ อุทยานการเรียนรู้และ หอชมเมืองสมุทรปราการยังมีพื้นที่สาธารณะบริเวณสวนโดยรอบ ที่สามารถใช้ประโยชน์สําหรับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้ การเปิดอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการถือเป็นก้าวแห่งอนาคต เพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้เห็นเรื่องราว ของสมุทรปราการ ครบทุกด้าน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันรวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งการเรียนรู้สําหรับทุกคน

© 2021 thairemark.com