Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 40 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“กรมส่งเสริม” สำรวจ CSR นิคมฯบางชัน ต้นแบบ พัฒนาต่อยอดสู่นิคมฯทั่วประเทศ

“กรมส่งเสริมฯ สำรวจ โครงการ CSR นิคมฯบางชัน เก็บข้อมูล วิจัย เสริมแกร่ง พัฒนาโครงการ นำนวัตกรรม Start up ต่อยอดโครงการสู่นิคมฯทั่วประเทศ ด้านนิคมฯบางชัน ดึงผู้ประกอบการเสริมเพิ่มศักยภาพโครงการ CSR ขยายสู่ชุมชนเพิ่ม ด้าน บจก.วันไทยฯ ผู้ผลิต “บะหมี่ยำยำ” บจก.อาร์ตอุตสาหกรรม ผู้ผลิต “เสื่อน้ำมัน” พันธมิตรร่วมเคียงข้าง สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุน CSR นิคมฯ ตามกรอบ ISO 26000 การเป็น “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence”

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ว่าที่ร้อยตรีเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กัสโก้) หน่วยงานบางชัน เปิดเผยว่า ตามที่นิคมฯบางชัน ได้ร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการในนิคมฯ จัดทำโครงการ CSR ภายใต้กรอบระบบ ISO 26000 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปี 2565 ไปแล้วนั้น เพื่อการเพิ่มศักยภาพโครงการ CSR ตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 และการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence นิคมฯบางชันได้เชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ เข้าร่วมโครงการเพิ่มจากเดิม ในการส่งเสริม/สนับสนุน โครงการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนในการเลี้ยง ปลา เป็ด ไก่ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น อีก 2 โรงงาน รวมที่สนับสนุนอยู่เดิม 4 โรงงาน เป็น 6 โรงงาน พร้อมกับขยายโครงการดังกล่าวสู่ชุมชนใกล้เคียงเพิ่มเติม เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนมีรายได้ต่อไป

ว่าที่ร.ต.เกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กัสโก้) หน่วยงานบางชัน

“ตามแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปีงบประมาณ 2565 นิคมฯบางชัน ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ของระบบมาตรฐาน ISO 26000 ในมิติการสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ ในการส่งเสริมเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ โดยมีพันธมิตรผู้ประกอบการนิคมฯบางชันเข้าร่วม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เพรชิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด, บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จินซานอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งในปี 2566 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมอีก 2 รายได้แก่ บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ซึ่งจากความร่วมมือของผู้ประกอบการดังกล่าวทั้ง 5 บริษัทนั้น ทำให้โครงการ CSR ที่ดำเนินการอยู่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2566 นั้น จะขยายโครงการเพิ่มเติมไปยังชุมชนอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนเพิ่มเติม สร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป”

นาย ยูจิ มิซูตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนางสาวสารี สีโรย ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างสังคมผู้ประกอบการ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ DIProm ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนของสำนักงานนิคมฯบางชัน ที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco Excellence เพื่อการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. เพื่อสำรวจ วินิจฉัย เก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณและการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการและการนำนวัตกรรมใหม่ของ Start up ที่จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดการดำเนินงานในการนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศต่อไป

นายธีรพงษ์ มนูญสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด

นายธีรพงษ์ มนูญสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนรอบนิคมฯบางชัน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระบบมาตรฐาน ISO 26000 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับทางนิคมฯบางชันมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน ตามภารกิจการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ในฐานะที่บริษัทฯเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมฯบางชัน ควรมีส่วนในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนและการเข้าไปดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างนิคมฯ ชุมชน และบริษัท ในการสร้างความพึงพอใจให้ชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

นาย ยูจิ มิซูตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ที่เป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายแรกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “ยำยำ” ด้วยพันธสัญญาที่ว่า เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ความสุขและ คุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนทั่วโลกผ่านทาง “ผลิตภัณฑ์ยำยำ” นั้น บริษัทฯ มีนโยบายของกลุ่ม บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ในการส่งเสริมสนับสนุนและทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม โดยการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีสุขภาพดี สร้างอาชีพให้ชุมชน ในที่ที่เราดำเนินกิจการการอยู่ โดยจะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา

“สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน ที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับนิคมฯบางชัน และพันธมิตร อื่นๆ ในการส่งเสริมเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ให้กับชุมชนบางชันพัฒนานั้น บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเศษบะหมี่ จำนวนเดือนละ 200 กิโลกรัม เพื่อให้ชุมชนนำไปผลิตเป็นอาหารปลา เป็ด ไก่ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร เพิ่มศักยภาพให้ปลา เป็ด ไก่ ที่ชุมชนเลี้ยงอยู่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ตามระบบมาตรฐาน ISO 26000 ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิคมฯ ผู้ประกอบการ และชุมชนด้วย”

© 2021 thairemark.com