Friday, 21 June 2024 - 8 : 45 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นิคมฯบางชัน ชู Eco Excellence ดึงพันธมิตรร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพ CSR ตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000

“นิคมฯบางชัน เสริมกำลังการผลิตให้โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน รองรับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ระดับ Eco Excellence พร้อมดึงผู้ประกอบการในนิคมฯร่วมโครงการเพิ่ม ด้าน เพรชิเดนท์เบเกอรี่/วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร หนุนเศษขนมปัง/เศษบะหมี่ เดือนละ 200 กิโล เสริมแกร่งชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน ทำวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่ม ตามกรอบ ISO 26000”  

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เปิดเผยว่า จากที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ตามกรอบการดำเนินงานเรื่องการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ของระบบมาตรฐาน ISO 26000 มิติการสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ นั้น นิคมฯบางชัน ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน ภายใต้โครงการเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ตั้งแต่ปี 2563 และในปี 2564 ได้แต่งคณะทำงาน อันประกอบด้วย นิคมฯบางชัน ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อดำเนินงานตามกรอบระบบมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เพรชิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด, บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จินซานอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)  จำกัด

ในปี 2565 ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ชุมชนบางชันพัฒนา ภายใต้ชื่อ  “โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน”  ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการผลิตอาหารปลา เป็ด ไก่ โดยเฉพาะอาหารปลาจะต้องพัฒนาให้ลอยน้ำได้ รวมถึง การปรับปรุงคุณภาพอาหารเพื่อให้ ปลา เป็ด ไก่ มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายของชุมชนในการซื้ออาหารเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ พร้อมกันนั้น นิคมฯบางชันได้ทำการเพิ่มศักยภาพการผลิตโครงการโดยได้สนับสนุนไก่ไข่ให้ชุมชนเพิ่มเติม และประสาน กรมประมง ให้คำปรึกษา วิจัย พัฒนาคุณภาพอาหารให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่สัตว์เลี้ยง ปลา เป็ด ไก่ โตเร็ว เพิ่มกำลังการผลิตของโครงการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

“การทำงานร่วมกันระหว่างนิคมฯบางชัน ผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบนิคมฯ ครั้งนี้ ส่งผลให้นิคมฯบางชัน ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ในระดับ Eco Excellence  เมื่อ 29 กันยายน 2564  ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชุมชนบางชันพัฒนาเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำโครงการ พร้อมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดทำถาดรองมูลเป็ดไก่ ช่วยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม พร้อมทั้งช่วยในเรื่องการประสานกับหน่วยงานราชการในการวิจัย บริษัท เพรชิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด ให้การสนับสนุนเศษขนมปัง บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ให้การสนับสนุนเศษบะหมี่สำเร็จรูป เพื่อใช้การผลิตอาหารปลา เป็ด ไก่ เพื่อลดต้นทุนให้ชุมชน ส่วนบริษัท จินซาน อิเล็กทรอนิกส์ฯ ช่วยหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน ทั้งทางด้าน Online และการขายผลิตภัณฑ์ในโรงงาน และชุมชนใกล้เคียง ส่งเสริมให้โครงการดังกล่าวสร้างรายได้แก่ชุมชนมากขึ้น พร้อมกันนั้นในปี 2566 ทางนิคมฯจะเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 2 โรงงานได้ บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด และการขยายโครงการเพิ่มเติมจากเดิม เพิ่มสมาชิกชุมชนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสร้างรายให้ชุมชนต่อไป”  

นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรชิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับนิคมฯ บางชัน ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบ ISO 26000 บริษัทฯ ได้สนับสนุนวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ได้แก่เศษขนมปังเศษขนมปังฟาร์มเฮาว์ เพื่อใช้ในการผลิตอาหารให้ปลา เป็ด ไก่ จำนวนเดือนละ 200 กิโลกรัม พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ร่วมเป็นคณะทำงานของโครงการ เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างนิคมฯบางชัน ผู้ประกอบการ และชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน

“นโยบาย วิสัยทัศน์ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากการเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี เพื่อสร้างความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้ว บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนระหว่าง บริษัทฯ นิคมฯบางชัน และชุมชนโดยรอบนิคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้าน CSR ตามมาตรฐาน ISO 26000 กำหนดไว้”

ว่าที่ร.ต.เกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กัสโก้) หน่วยงานบางชัน กล่าวว่า บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กนอ. ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างมีมาตรฐาน ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกค้า สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยได้นำมาตรฐานของระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และติดตามผลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่สู่ลูกค้า และสาธารณชนได้โดยผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้การสนับสนุนนโยบายของ กนอ. และการดำเนินงานของ นิคมฯบางชันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิคมฯบางชัน ตามกรอบการดำเนินงานเรื่องการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ของระบบมาตรฐาน ISO 26000 สร้างการมีส่วนร่วมนิคมฯ ผู้ประกอบการ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

© 2021 thairemark.com