Friday, 14 June 2024 - 7 : 16 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นิคมฯบางชัน จับมือพันธมิตรผู้ประกอบการในนิคมฯ จัดกิจกรรม CSR สู่มาตรฐาน ISO 26000 สร้างอาชีพชุมชนให้ยั่งยืน

นิคมฯบางชัน ร่วมกับพันธมิตรในนิคมฯ 4 บริษัท หนุน โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เปิดเผยว่า จากที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ตามกรอบการดำเนินงานเรื่องการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตามกรอบของระบบมาตรฐาน ISO 26000 มิติการสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ ที่ผ่านมา สนช.ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานขึ้น

อันประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน, ผู้ประกอบการในนิคมฯ ได้แก่ บริษัท จินซานอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพรชิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด, บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ร่วมกันจัดทำโครงการ CSR ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง ปลา เป็ด ไก่ ส่งผลให้ สนช. ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco Excellence เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 จากการตรวจประเมินโดย กนอ. และได้รับการรับรองจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ในปีงบประมาณ 2565 สนช. ได้จัดทำโครงการต่อยอดจากโครงการส่งเสริมอาชีพดังกล่าว จัดทำโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ขึ้น เพื่อส่งเสริมโครงการเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนภายในชุมชน ผู้ประกอบการ แรงงานในนิคมฯ โดยได้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน ของ สนช. ดังกล่าว ยังได้รับความร่วมมือจากกรมประมง ในการศึกษาวิจัยการปรับปรุงคุณภาพอาหารของปลา เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของชุมชนอีกด้วย ทั้งอาหารที่ชุมชนผลิตได้ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ สามารถให้ผลผลิตจากสัตว์น้ำมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

“โครงการในปี 2565 เป็นโครงการต่อยอดมาจากปี 2563 ที่ทาง นิคมฯบางชันได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ที่ตั้งอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันให้สามารถสร้างอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่าย เพื่อนำไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน มีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ให้แก่ชุมชนบางชันพัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนสำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชน ชุมชน ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนิคมฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้”

© 2021 thairemark.com