Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 42 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผวจ.ชลบุรีจัดยิ่งใหญ่พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ร.9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นางวรากร วิริยะพันธุ์ รองประธานบริหารปราสาทสัจธรรม ผู้แทนนายอำเภอบางละมุง สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธี

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับปราสาทสัจธรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการจัดงานพิธี 5 ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2566 ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนา มุ่งหวังให้ทุกคนทุกศาสนา ละความชั่ว ทำแต่ความดี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ศาสนิกชนร่วมกันเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำพลังศาสนามาเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจอันดี เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติอย่างยั่งยืน

ในกิจกรรมประกอบด้วย พิธี 5 ศาสนา ดังนี้ ศาสนาพุทธ ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์, ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีวจนพิธีกรรมถวายพระราชกุศล, ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาร์ถวายพระราชกุศล, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดมหามนต์ถวายพระราชกุศล และศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีอัรดาสถวายพระราชกุศล, พิธีบรรพชาสามเณร 300 รูป, กิจกรรมเสวนา 5 ศาสนา, การจัดนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9 และการรับบริจาคโลหิต เป็นต้น

© 2021 thairemark.com