Saturday, 13 July 2024 - 10 : 30 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เขตคันนายาว รุกตรวจรง.ในนิคมฯบางชัน สร้างบรรทัดฐานเป็นกิจการที่ดีของสังคม

เขตคันนายาว รุก! ตรวจโรงงานในนิคมฯบางชัน เพื่อการสร้างบรรทัดฐานการเป็นกิจการที่ดีให้สังคม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงงานและชุมชน ด้าน นิคมฯบางชัน ย้ำ มีนโยบายการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน มีความมั่นใจต่อการดำเนินงานของโรงงานในนิคมฯ ทั้ง “ธงขาวดาวเขียว” “ECO Green Network” CSR การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มั่นใจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อยู่บนพื้นฐาน “ร่วมคิด ร่วมทำ และนำไปเผยแพร่” ส่วน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ชู้ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัท มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนและสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนทั่วโลก พร้อมตั้งเป้า ปี 2030 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการคาร์บอนลง 50% ลดทรัพยากรน้ำลง 80% ลดพลาสติกเป็น 0 (รีไซเคิลพลาสติก)

นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กล่าวว่า สำนักงานเขตคันนายาว และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางตรวจสอบและเยี่ยมชม การจัดการด้านความปลอดภัยสถานประกอบการ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานในพื้นที่นิคมฯบางชัน คือ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรายำยำ ในการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดไขมันต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการติดตามตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ในการสร้างบรรทัดฐานการเป็นผู้ประกอบการดีของสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างยั่งยืน

ในการตรวจสอบโรงงาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ครั้งบริษัทฯ มีการจัดการที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ทั้งความปลอดภัยชีวอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อม โดบมีผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานของทางบริษัทฯ และนำเยี่ยมชมกระบวนการการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตั้งแต่การผลิตเส้นบะหมี่ กระบวนการราดน้ำซุป การทอด กระบวนการลดอุณหภูมิ จนถึงกระบวนการบรรจุและหีบห่อ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริเวณจุดคัดแยกขยะ จุดบำบัดน้ำเสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบกิจการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการตรวจสอบเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ครั้งนี้ ทางสำนักงานเขตคันนายาวต้องขอบคุณผู้ประกอบการที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและชุมชน

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) และว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน เปิดเผยว่า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้ให้การต้อนรับ นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว และคณะผู้บริหารของเขต ในการเข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงงานในนิคมฯบางชัน ได้แก่ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เป็นเป็นบริษัทฯ ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็วรูปตรา ยำยำ เพื่อการตรวจสอบความความปลอดภัยในโรงงาน และการดำเนินการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน

สำหรับนโยบายการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบของนิคมฯบางชัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจต่อการดำเนินงาน กิจกรรมธงขาวดาวเขียว กิจกรรมที่นิคมฯร่วมกับหน่วยงานรัฐ ชุมชน ตรวจติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กับโรงงานในนิคมฯ ให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับให้สังคมชุมชนต่อการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรม ECO Green Network สร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR, การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และการกำกับกิจการที่ดีของ กนอ. บนพื้นฐาน “ร่วมคิด ร่วมทำ และนำไปเผยแพร่” แก่ชุมชน หน่วยงานราชการท้องถิ่น สถาบัน การศึกษา ในพื้นที่รอบนิคมฯ

นายไพบูลย์ กมลศรันณย์เลิศ ผู้จัดการโรงงาน 2 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด กล่าวว่า บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม แสดงถึงความมุ่งมั่นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างคุณค่าผ่านธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจมา ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในปี 2030 ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพดีของผู้คนจำนวนหนึ่งพันล้านคน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 50% จากการดำเนินธุรกิจของเราอย่างยั่งยืน

บริษัท วันไทยฯ เป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายแรกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “ยำยำ” ตามพันธสัญญาที่เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนทั่วโลก ซึ่งการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นั้น มีการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยำยำมีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ตามมาตรฐานการรับรองสากลไม่ว่าจะเป็น GMP, HACCP, ISO และอื่นๆ อีกมากมาย ด้านความปลอดภัย (Safety) บริษัทมีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้กับพนักงาน และมีการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมาปฏิบัติงานแล้วได้กลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัย ทำให้ยำยำผ่านการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001
การร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและมีการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีมาตรการควบคุมและลดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย (Compliance) บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งภายในและประเทศที่ส่งออก นอกจากนี้ยังมีนโยบายป้องกันการทุจริตติดสินบนระหว่างคู่ค้าเพื่อความยุติธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

“บริษัท วันไทยฯ ได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณของเสียจากอาหารและอื่นๆ ลง 50% ภายในปี 2025 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50% ลดการคาร์บอนไดออกไซค์ลง 50% ลดทรัพยากรน้ำลง 80% ลดพลาสติกเป็น 0 (รีไซเคิลพลาสติก) ภายในปี 2030”

© 2021 thairemark.com