Wednesday, 29 May 2024 - 11 : 40 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก

เมื่อเวลา 19.45 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระปลัด สิทธิเดช สีลเตโช, ดร.พระธรรมวิทยากร วัดกลาง อำเภอเมืองชลบุรี ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีฟัง จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ภายหลังเสร็จสิ้นการสวดมนต์เป็นการเดินเวียนเทียนรอบหอพระพุทธสิหิงค์

โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ นายกยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในพระสังฆราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่มีความอัศจรรย์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นถึง 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อีกทั้งวันวิสาขบูชายังได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ จึงขอให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติของศาสนา ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

© 2021 thairemark.com