Thursday, 23 May 2024 - 5 : 01 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง’ ผู้ว่าฯชลบุรีชวนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ถ่ายรายการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”การปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผักปลูกเองจะอุดมด้วยสารอาหารและวิตามินที่ส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภค ปลอดสารปนเปื้อน ไร้สารพิษ และเพื่อรณรงค์ให้ครอบครัวเกิดความรักความอบอุ่นจากที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกผัก มีความผูกพันในครอบครัว มีอาหารที่พอเพียง เหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน เป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการพระราชทานแนวพระราชดำริ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อให้เกิดกิจกรรมเกื้อกูลในชุมชน เกิดชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย โดยผักสวนครัวทำนำมาปลูก อาทิ ตะไคร้ ฟักทอง ถั่วฝักยาว มะละกอ มะเขือยาว มะเขือเปราะ พริกชี้ฟ้า สะระแหน่ มะนาว ผักสลัด ผักชี พริกขี้หนู ผักบุ้ง ยี่หร่า ผักปลังแดง กะเพราแดง เป็นต้น

โดยท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและกำชับว่า“ต้องมีผู้นำที่เอาจริงเอาจัง” ในการที่จะทำเองด้วย และนำไปขยายผลเผยแพร่ให้เกิดมักเกิดผลในทุกครัวเรือน ในทุกสังคม ในทุกโรงเรียน ในทุกชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีผู้นำก็ คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และข้าราชการทุกคน เพราะ “ความมั่นคงทางอาหาร” เป็นภารกิจสำคัญของพวกเราชาวมหาดไทยในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนงานทุกมิติในประเทศ ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความรักสามัคคี ความปลอดภัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน น้ำดื่ม น้ำใช้ ที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ทำให้คนมีกิน มีใช้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในครอบครัว สามารถรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามเอาไว้ รวมถึงการศึกษา การสาธารณสุข โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้นำในพื้นที่มีหน้าที่นำเอานโยบายของรัฐบาล คือ งานทั้ง 20 กระทรวงไปขับเคลื่อนในพื้นที่ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีมีสุข

ทั้งนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้ปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้านของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

© 2021 thairemark.com