Wednesday, 24 July 2024 - 7 : 02 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘มนัญญา’ นำทัพกรมวิชาการเกษตรเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉลองครบรอบ 50 ปี กวก.

รมช.มนัญญา เปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีกรมวิชาการเกษตร สวพ.5 นำร่องจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช เผยแพร่ผลงานวิจัยตลอด 50 ปี สู่กลุ่มเป้าหมาย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยด้านพืช เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรกลเกษตร พร้อมเปิดคลินิกพืชให้บริการเกษตรกรภายในงานแบบครบวงจร อธิบดีกรมวิชาการเกษตรคาดมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 1,000 ราย ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 นี้ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร” เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 50 ปี สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่จะนำผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรไปใช้และขยายผล พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัยด้านพืช เทคโนโลยีการผลิต และเครื่องจักรกลเกษตร และการให้บริการคลินิกพืชให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน รวมทั้งเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่จำนวนกว่า 30 คัน เพื่อออกปฏิบัติการฟื้นฟูสวนไม้ผลและพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรภายหลังประสบอุทกภัย โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดงานและพิธีปล่อยขบวนรถฯ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีประโยชน์ต่อเกษตรกร สามารถยกระดับการประกอบอาชีพได้ โดยต่อไปนี้จะเริ่มดำเนินการที่ตำบล อำเภอ เพื่อช่วยเกษตรกรในพื้นที่ หากเกษตรกรต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสามารถติดต่อหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ซึ่งพร้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้ว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถผลิตพืชได้อย่างถูกต้องและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ประกอบการทั้งระดับชุมชนและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดระบบการผลิตแบบครบวงจรและยั่งยืน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากการพัฒนาภาคการเกษตรไทยด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม


สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

การจัดทำแปลงสาธิตพันธุ์พืชไร่ พืชสวน พันธุ์ดีและพันธุ์ใหม่ รวม 20 ชนิดพืช กว่า 61 พันธุ์ การสาธิตเทคโนโลยีการผลิตที่สมัยใหม่ เช่น ระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง การใช้เครื่องพ่นแบบอุโมงค์ลมและการใช้โดรนป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด การใช้สารชีวภัณฑ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร รวมทั้งยังจับมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มากกว่า 50 หน่วยงานร่วมให้บริการด้านปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืช สารปรับปรุงดิน สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับแบบเฮลิคอปเตอร์ โดรนเพื่อการเกษตร การติดตั้งระบบน้ำ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ผ้าฝ้ายตากฟ้า เป็นต้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เกษตรกรที่มาร่วมชมงานนอกจากจะได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรแล้ว ยังสามารถรับบริการคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ภายในงานได้อีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการผลิตพืช และแจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล

“การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ในครั้งนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้ามาร่วมชมงานกว่า 1,000 ราย โดยเกษตรกรที่มาร่วมชมงานนอกจากจะได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรแล้ว ยังสามารถรับบริการคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ภายในงานได้อีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการผลิตพืช และแจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล พร้อมกันนี้ ในโอกาสที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรขยายผลงานวิจัยการผลิตพืชและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อฟื้นฟูสวนผลไม้หลังประสบอุทกภัยแก่เกษตรกร ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีกรมวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

© 2021 thairemark.com