Friday, 22 September 2023 - 5 : 34 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

การเคหะฯสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยบนที่ดินรถไฟ

ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบูรณาการความร่วมมือในการใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทยและการเคหะแห่งชาติสำหรับผู้มีรายได้น้อย

พลตรี ดร. เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบูรณาการความร่วมมือในการใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทยและการเคหะแห่งชาติ โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน และนายมงคล จันทษี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิกรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่

จึงมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการพัฒนาระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล

© 2021 thairemark.com