Friday, 14 June 2024 - 7 : 25 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

NUSA ตั้งบอร์ดชุดใหม่ สิ้นสุดยุค “เทพเจริญ”

“NUSA” ถึงจุดสิ้นสุดยุคของกลุ่ม “เทพเจริญ” หลังปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่สำเร็จ พร้อมปลด “วิษณุ – ศิริญา เทพเจริญ และสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์” พ้นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นตั้งกรรมการใหม่ โดยมีชื่อ “วิษณุ-ศิริญา” จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ พร้อมเสนอแผนเปลี่ยนฝ่ายบริหารยกชุด ปรับปรุงแผนธุรกิจ นำกระบวนการทำงานที่เป็นสากลมาใช้ เพื่อสร้างความโปร่งใส เรียกความเชื่อมั่นกลับคืน

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ กรรมการ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2567 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะนายทะเบียน ได้รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น NUSA ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 ก.พ. 2567 จึงขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบัน รวม 16 ท่าน ประกอบด้วย

1.นายนพพล มิลินทางกูร ประธานคณะกรรมการ

2.นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ

  1. นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ กรรมการ

4.นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการ

5.นายมานพ ถนอมกิตติ กรรมการ

6.นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการ

  1. พล.ต.ท.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย กรรมการ

8.นายชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล กรรมการ

9.นายบุรินทร์ นุชนิยม กรรมการ

  1. นายวิษณุ เทพเจริญ กรรมการ

11.นายสมคิด ศริ กรรมการ

  1. นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ

13.นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการ

  1. นายธีรธัช โปษยานนท์ กรรมการ

15.นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา กรรมการ

16.นางสิรินงคร์นาฏ เพรียวพานิช กรรมการ

ส่วนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 3 ท่าน ปัจจุบันประกอบด้วย นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ และนายไพโรจน์ ศิริรัตน์

สำหรับการดำเนินการต่อจากนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 โดยการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยมีชื่อ นายวิษณุ เทพเจริญ และนางศิริญา เทพเจริญ รวมอยู่ด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้ามาทดแทนต่อไป

“จะเสนอคณะกรรมการชุดใหม่ พิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหารใหม่ทั้งหมด พร้อมพิจารณาแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำกระบวนการบริหารงานที่เป็นสากลมาปรับใช้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง นำความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลกลับคืนมา”

© 2021 thairemark.com