Tuesday, 28 November 2023 - 7 : 34 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จิตอาสาชลบุรีพัฒนาเมืองสะอาดการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารอำเภอศรีราชา

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรม พัฒนาเมืองสะอาด การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายวรจักร สถาพรถภิญโญ นายอำเภอศรีราชา พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผกก.สภ ศรีราชา ผู้บริหาร อปท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ช่วง กม.ที่ 117+200 – กม.ที่ 117+900 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด โดยเริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย สร้างความประทับใจและปลอดภัยในการขับขี่สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม และเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

© 2021 thairemark.com