Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 46 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สคบ.เซ็น MOU 3 หน่วยงานเอกชนความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

MOU ความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สคบ. กับ สมาคมการขายตรงไทย สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย และสมาคมทีวีโฮม ช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)


เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค และพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU)ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมการขายตรงไทย สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย และสมาคมทีวีโฮม ช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) พร้อมด้วยนายกสมาคมการขายตรงไทย (นายกิจธวัช ฤทธีราวี) นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (นายพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา) และนายกสมาคมทีวีโฮม ชอปปิ้ง (ประเทศไทย) (นายสรโชติ อำพันวงษ์) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม 5 สคบ.


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สคบ. กับ สมาคมการขายตรงไทย สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย และสมาคมทีวีโฮม ช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการประกอบธุรกิจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ในโอกาสนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการให้ความรู้เรื่อง “การบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” และ “เกาะติดสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคสื่อออนไลน์” ผ่านระบบออนไลน์

© 2021 thairemark.com