Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 13 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

แอมเวย์ ตอกย้ำการยึดหลักธรรมาภิบาล นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นายทศพร นิษฐานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบ“เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย” จากนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 “ธุรกิจยั่งยืน สืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น 90 ปี หอการค้าไทย” เพื่อเชิดชูเกียรติให้องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยในปีที่ผ่านมา และส่งเสริมให้องค์กรยึดมั่นในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นความเป็นธรรม ยึดถือความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งยังแบ่งปันประโยชน์คืนสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่แอมเวย์ยึดมั่นมากว่า 36 ปีในการเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อมอบสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้คนในสังคมไทย

© 2021 thairemark.com