Thursday, 20 June 2024 - 3 : 30 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

DAD ให้สิทธิ์ NT ลงทุนบริการบรอดแบนด์ ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

DAD ให้สิทธิ์ NT ลงทุน 700 ล้านบาท ติดตั้งโครงข่ายบรอดแบนด์ ให้บริการผู้เช่าในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ คาดเปิดบริการเมษายนนี้

ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญาให้สิทธิบริการกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพื่อให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน โดย DAD จะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราเริ่มต้นร้อยละ 10 ของรายได้ภายใต้สัญญาให้สิทธิบริการ NT จะต้องใช้เงินลงทุน 700 ล้านบาท เพื่อดำเนินการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband)

ได้แก่ 1. โทรศัพท์พื้นฐาน IP-Phone และ Port LAN สำหรับระบบเครือข่ายภายใน 2. Link Internet 2 ประเภท คือ MPLS (Multi-Protocol Label Switching) และ FTTx (Fiber Internet) และ 3. WI-FI แก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการในแต่ละอาคาร ได้แก่ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลปกครอง อาคารจอดรถ D (Depot) อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารจอดรถ B อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ อาคารวิศวกรรม และอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C คาดว่าเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โครงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทของ DAD ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT เป็นผู้ดำเนินการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อมา NT จึงได้ ลงนามสัญญาให้บริการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ซึ่งก่อนหน้านี้ NT เคยได้รับสิทธิให้บริการอินเทอร์เน็ตและ IP Phone ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และครบอายุสัญญาไปแล้ว

© 2021 thairemark.com