Wednesday, 24 April 2024 - 1 : 51 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยก’เชียงราย-สุพรรณบุรี’เมืองสร้างสรรค์ใหม่ถอดด้าม

เว็บไซต์เฟซบุ๊กของสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ในประเทศฝรั่งเศส โพสต์ข้อความว่า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอแสดงความยินดีกับเชียงรายและสุพรรณบุรี ที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities) ด้านการออกแบบและดนตรี โดยองค์การองค์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์สองแห่งใหม่ของไทย

  • เชียงรายเป็นเมืองที่มีการออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ผลผลิตของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งออกไปต่างประเทศ สร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชน
  • สุพรรณบุรี เป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางด้านดนตรี มีศิลปินแห่งชาติจำนวนมาก มีการสืบทอดและพัฒนามาจากรากเหง้า และสามารถพัฒนาในระดับนานาชาติ

นอกจากสองจังหวัดข้างต้น ประเทศไทยยังมีเมืองสร้างสรรค์ที่รับรองโดยยูเนสโก อีก 5 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต (ด้านอาหาร) รับรองเมื่อปี 2558 เชียงใหม่ (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี 2560 กรุงเทพมหานคร (การออกแบบ) ปี 2562 สุโขทัย (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี 2562 และเพชรบุรี (ด้านอาหาร) ปี 2562

ด้าน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ยูเนสโก ได้ประกาศผลการรับรองเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเราได้มีเมืองที่มีเอกลักษณ์และได้รับการรับรองจากยูเนสโก ยกจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music)

โดย ทั้ง 55 เมืองสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่กำลังเป็นผู้นำในการเพิ่มการเข้าถึงวัฒนธรรม และกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ปรับประยุกต์ใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองรวมทั้งมีแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมในการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้ง 55 เมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นี้ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (the UNESCO Creative Cities Network :UCCN) ประจำปี 2024 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 ที่เมืองบรากา ประเทศโปรตุเกส ภายใต้หัวข้อ “Bringing Youth to the table for the next decade”

“ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นนำวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจ จึงพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้วัฒนธรรมเป็นกลไกหนึ่งในการเชื่อมและสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ เปิดกว้างความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ความเชื่อ และความคิด ให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของผู้คนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ และเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยคาดว่าเมืองเชียงรายและเมืองสุพรรณบุรีที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยที่จะสร้างรายได้ เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มีมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” นายเสริมศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร(City of Gastronomy) ปี 2558, เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน(City of Crafts and Folk Art) ปี 2560, กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ(City of Design) ปี 2562, สุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน(City of Crafts and Folk Art) ปี 2562, เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร(City of Gastronomy) ปี 2564 ซึ่งทำให้เมืองดังกล่าวได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

© 2021 thairemark.com