Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 11 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ปทุมธานีเปิดตลาดสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่

ปทุมธานี”จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน”ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีด้วยศาสตร์พระราชา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 ต.ค.2566 ที่ตลาดนัดชุมชนบ้านคลองสาม ม.16 ต.คลองสาว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายวัลลภ สนแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอคลองหลวง ประธานเปิดงาน “จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน” โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนท่องเที่ยวด้วยศาสตร์พระราชา โดยมีนางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯรักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯรักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าการ”จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน” โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้หมู่บ้านหรือชุมชนเป็นศูนย์ให้ความสำคัญกับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่ผ่านมา จะเห็นว่าจังหวัดปทุมธานีมีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในลดการพึ่งพาจากภายนอก จากกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตนเองของคนในหมู่บ้าน การนำเอาผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชนพัฒนาให้เป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด

ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้ที่จะมาเยี่ยมเยียนรวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้นำเสนอภาพลักษณ์ของหมู่บ้าน ของดีในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงมาจัดแสดง ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปเป็นการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 2566-2570ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คือ “ปทุมธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจบริการและฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”

© 2021 thairemark.com