Thursday, 22 February 2024 - 5 : 04 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีเปิดศูนย์ฯOTOP ศรีราชา-ชลบุรี ตรงใจผู้ซื้อ

ผู้ว่าฯชลบุรีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ศรีราชา-ชลบุรี เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้นำสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายในศูนย์ฯ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดีศรีราชา-ชลบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทนนายอำเภอศรีราชา ดร.วิริยพล คณาสิริวัฒน์ ประธานศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการ ศรีราชา-ชลบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดี ศรีราชา-ชลบุรี ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้นำสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายในศูนย์ฯ โดยจะมีการคัดเลือกสินค้า OTOP Produce Champion ที่ขึ้นชื่อในอำเภอศรีราชาและพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำมาจำหน่ายในศูนย์ส่งเสริมสินค้าฯ และประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และจัดจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้โดยง่าย ทั้งนี้ ได้มีการจัดระบบการบริหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การให้ความรู้ ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาการจัดจำหน่าย เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การนำสินค้า OTOP ภายในจังหวัดมาส่งเสริมการขาย ทั้งการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วโดยระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับระบบขนส่งได้เป็นอย่างดีนั้น คาดว่าในปี 2567 จะมีมูลค่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์ OTOP ในอำเภอศรีราชาเพิ่มขึ้น จะทำให้ประชาชนที่เป็นผู้ผลิต OTOP ในพื้นที่ได้มีกำลังใจและมีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งตอบสนองต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี และทำให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอยได้รับความพึงพอใจได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำร่องในอำเภอศรีราชาเป็นแห่งแรก และจะมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการในอำเภออื่นๆ ต่อไป

© 2021 thairemark.com