Thursday, 23 May 2024 - 4 : 36 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ททท.มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมหลักสูตรบริหารการท่องเที่ยว

ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism
Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (JimThompson Heritage Quarter ชั้น 2 ห้อง The Moonlight Hall)ในงานมีนส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าฯ ททท., นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด และนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมงาน

นายธเนศวร์ กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหลักสูตรที่ประศาสน์วิทยาการ องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม สมาค มการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯนี้ นับว่าเป็นเกียรติและมีความสำคัญยิ่ง และหวังว่าผู้อบรมทุกท่านจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับสากล อันจะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไปในอนาคต

หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 นี้ ดำเนินการภายใต้ความต้องการของตลาดโดยแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมออกเป็น 3 บทเรียน คือ ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาที่ 1: TECHNOLOGY
(Harnessing Technology for Sustainable Tourism Management in Digital Age) ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ชุดวิชาที่ 2 : MANAGEMENT (Developing Professional Leadership & Management Skills for Sustainable Tourism Industry) พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและนักบริหารการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงสู่ความยั่งยืน

ชุดวิซาที่ 3: ExPERIENCE (Create MeaningfulTravel Experiences through Innovation for Sustainable Tourism) ออกแบบและพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายสู่ความก้าวหน้าที่ทันสมัยและยั่งยืน

อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยสาธารณรัฐเกาหลี จังหวัดระยอง และจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สามพราน, ทรู ดิจิทัล พาร์ค, และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง ผู้อบรมยังได้มีโอกาสนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจากเนื้อหาและองค์ความรู้ที่ได้อบรมมาตลอดทั้งหลักสูตร โดย แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของผู้อบรมจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ททท. ต่อไปด้วย

© 2021 thairemark.com