Monday, 20 May 2024 - 11 : 33 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อพท.6  ชู แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” ภูมิปัญญาสร้างรายได้ ความอยู่ดีมีสุขคนในชุมชน

 หลังประสบความสำเร็จกับการพัฒนาสินค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ ‘น่านเน้อเจ้า’ ไปแล้วถึง 12 ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ด้วยผ้าทอพื้นเมืองน่าน มี “ลาย” เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเรื่องเล่า มีคุณค่า ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก และยอมรับในคุณภาพของผ้าทอ และคว้ารางวัล PATA Gold Awards 2020 ประเภทรางวัล Women Empowerment Initiative จากสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิก และในปีนี้ ทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6 ยังคงสนับสนุนและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ ‘น่านเน้อเจ้า’ ให้มีหลากหลาย และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ รวมทั้งตอบโจทย์ในเรื่องรายได้ชุมชนมากยิ่งขึ้น

 

นายสุรชัย บุญก้ำ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.6   เปิดเผยว่า  แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” เกิดขึ้นด้วยการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดย อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ที่ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาเชื่อมการทำงานระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการนำทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มาต่อยอดด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ พัฒนาให้เป็นสินค้านวัตกรรม ทั้งของใช้ ของที่ระลึก เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน ในการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

โดยที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จในการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือพื้นเมือง มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ  เกิดการสร้างงานสร้างรายได้  และยกระดับไปสู่การพัฒนาเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองน่าน ให้กลุ่มนักท่องเที่ยว และ กลุ่มศึกษาดูงาน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะทางวัฒนธรรม และในปีพ.ศ.2566 นี้ ได้นำ 5 ผลิตภัณฑ์ จาก 5 ชุมน  ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์เกลือสมุนไพรแช่เท้า ของกลุ่มวิสาหกิจชมรมแพทย์แผนไทยตำบลบ่อสวก”   “ถุงหอมสมุนไพรของกลุ่มบ้านม่วงตึ๊ด”   “สบู่เกลือจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคุ้มเจ้า”    “ลูกปัดกระดาษรีไซเคิล ชุมชนบ้านมหาโพธิ์”  และ “สายคล้องอเนกประสงค์ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านซาวหลวง”  มาพัฒนาเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มองหาของที่ระลึก ที่มีความเป็นอัตลักษณ์จากจังหวัดน่าน  พร้อมนำวางจำหน่ายทั้งตลาดออนไลน์ และร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดน่าน  ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เป็นอย่างดี   

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “น่าน เน้อเจ้า” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน  ที่มีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามายาวนาน และยังเป็นเครื่องการันตีถึงความร่วมมือชาวน่าน ที่พร้อมจะรักษาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ให้ตรงความต้องการนักท่องเที่ยวในทุกกลุ่ม ตอบโจทย์ในเรื่องรายได้ชุมชน และความอยู่ดีมีสุขที่เพิ่มขึ้นด้วย

© 2021 thairemark.com