Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 09 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เทศบาลมหาสารคาม ชมความงาม การนำสายไฟลงดินทั้งระบบ “สยามสแควร์”นำเป็นต้นแบบสร้างเมืองมิติใหม่ ดึงนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

“ภาคิน” นำทีมเทศบาลมหาสารคามเยี่ยมชมความงามการนำสายไฟลงดินทั้งระบบสยามสแควร์ ชม “หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใต้น้ำ ( Submersible Transformer)” นวัตกรรมใหม่คนไทยเปลี่ยนภูมิทัศน์มหาสารคาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวชมเมือง สร้างรายได้ เสริมเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ อย่างยั่งยืน

นายนพชัย ถิรทิตสกุล ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท อิโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ได้ให้การต้อนรับ นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร เดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด และการดำเนินงานการก่อสร้างสถานีย่อยภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ โรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น เพื่อศึกษาดูงานระบบสายไฟฟ้า โดยมี นายธนวรรธน์ ไพรงามเนตร T&D Construction Manager เป็นผู้นำชมโครงการ

ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

การเยี่ยมชมในพื้นที่ สยามสแควร์ ภายใต้การกำกับดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น คณะเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เยี่ยมชมตัวอย่างและรูปแบบ การสร้างความเข้าใจกระบวน-วิธีการ ภาพรวมของการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงดิน โดยตระหนักเห็นถึงความสำคัญ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในลักษณะสวนสาธารณะ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หลายอย่าง ตอบสนองวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม โดย บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว และเข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งระบบ เพื่อให้สอดคลองกับแผนพัฒนาเทศบาลมหาสารคามใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเด็น การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิประเทศ การพัฒนาความมั่นคงพลังงาน และยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ในการตอบสนองการพัฒนาเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์

“การเยี่ยมชมกิจการของทางบริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัดในครั้งนี้ คณะเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ความสำคัญในการโครงการนำสายไฟลงดินทั้งระบบ เหมือนที่จุฬาฯ ได้ดำเนินการที่สยามสแสคร์ เพื่อการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้เมืองมหาสารคาม สร้างจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวเพื่อการดึงดูดผู้คนในภาคพื้นอีสาน และนักท่องชาวไทยต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมเมืองมหาสารคาม เป็นการสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคนในพื้นที่มหาสารคาม การเยี่ยมชมครั้งนี้ทางคณะเทศบาลมหาสารคามได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม การนำระบบไฟฟ้าลงดินทั้งระบบ พร้อมระบบจำหน่าย ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทย เพื่อการรองรับการเป็น smart city ของอาเซียน ตามเป้าหมายของรัฐบาล และได้เยี่ยมชมหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดจมน้ำ ( Submersible Transformer) สยามสแควร์ ที่ดำเนินการโดยบริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างมิติใหม่นำสายใต้ดินทั้งระบบทันสมัยอันดับ 1 ของโลกอีกด้วย”

© 2021 thairemark.com