Saturday, 13 July 2024 - 9 : 42 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.ปฐมนิเทศนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 10 ย้ำเร่งฟื้นฟูธุรกิจประกันภัย เรียกความเชื่อมั่น

คปภ. ปฐมนิเทศนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 10 ฉายภาพระบบงานของ คปภ.พร้อมย้ำภารกิจในการช่วยแก้วิกฤตเร่งฟื้นฟูธุรกิจประกันภัยเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาและขับเคลื่อนนโยบายในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยภายใต้ New Normal Digital Economy

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 เพื่อให้ความรู้หลักการพื้นฐานด้านประกันภัย บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. เชื่อมความสัมพันธ์ รวมทั้งการแนะนำการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายของสำนักงาน คปภ. กับความท้าทายในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยภายใต้ New Normal Digital Economy” โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ในปัจจุบันจะกำกับดูแลเท่าที่จำเป็น แต่ดำเนินการเชิงรุกในลักษณะ Proactive โดยจะเน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยใหม่ ๆ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย

นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบ Customer-Centric โดยคำนึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น Lesson Learned ที่จะต้องนำมาปรับปรุงทุกองคาพยพในระบบประกันภัย รวมทั้งยังจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของธุรกิจประกันภัย พร้อมขับเคลื่อนภาคธุรกิจประกันภัยไปสู่ยุค Digital New Normal อย่างแท้จริง

การปฐมนิเทศครั้งนี้ยังมีการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “หลักการและกฎหมายประกันภัยที่ควรรู้” โดย นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ซึ่งได้ฉายภาพหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายประกันภัยทั้งระบบที่จำเป็นจะต้องทราบ พร้อมหยิบยกกรณีศึกษาเป็นประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องประกันภัยโควิดแบบ เจอ-จ่าย-จบ รวมทั้งมีการแนะนำ “หลักเกณฑ์วิธีการทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP)” โดย ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ได้ให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์โดยทำบุญและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย

“การปฐมนิเทศ วปส.รุ่นที่ 10 ครั้งนี้ถือได้ว่าครบเครื่องและเข้มข้นในด้านวิชาการเพื่อปูพื้นฐานความรู้หลักการด้านการประกันภัยให้กับนักศึกษาก่อนเริ่มเรียนจริงและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์การละลายพฤติกรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม โดยเน้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อศึกษาแบบสหวิทยาการด้านประกันภัย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่มตามหัวข้อยุทธศาสตร์ประกันภัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องการขับเคลื่อน อันจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันภัยของไทยอีกด้วย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com