Friday, 26 July 2024 - 12 : 07 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดรับสมัครแล้ว!“ผู้จดัการกองทุนประกันชีวิต”คนใหม่

เปิดรับสมัครแล้ว !! “ผู้จดัการกองทุนประกันชีวิต” คนใหม่ วันนี้ ถงึ 21 กมุภาพันธ์ 2565

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุน ได้ออกประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเงื่อนไขการจ้าง มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปีนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน ส่วนอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร ผู้สนใจสามารถ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.lifeif.or.th

© 2021 thairemark.com