Sunday, 26 May 2024 - 1 : 35 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.แต่งตั้ง”ชัยยุทธ มังศรี”รองเลขาธิการด้านกฎหมาย

บอร์ด คปภ. เห็นชอบ นายชัยยุทธ มังศรี เป็นรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ คปภ. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอให้ นายชัยยุทธ มังศรี ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ นายชัยยุทธ มังศรี เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

© 2021 thairemark.com