Wednesday, 24 July 2024 - 8 : 06 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ. ประกาศผลรางวัลสุดยอด “ประกันภัยดีเด่นครบวงจร”ประจำปี 2564

คปภ. ประกาศผลรางวัลสุดยอด “ประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลฯ ยิ่งใหญ่ผ่านระบบ Virtual 360°

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Virtual 360°

ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อสลักลงบนโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านการประกันภัยที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยมีรางวัลรวม 13 ประเภท 55 รางวัล ภายใต้การจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ พร้อมจัดแสดงรางวัล Hall of Fame บนแพล็ตฟอร์มแบบ Virtual 360° ทางเว็บไซต์ www.oicinsurawards.org

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการ คปภ. ผู้บริหาร บุคคลากรสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นำพาประชาชนไปสู่วิถีปกติแบบใหม่ New normal นับเป็น อีกความท้าทายสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาว มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาของภาครัฐที่ผ่านมาเป็นการลดผลกระทบในทันที

แต่การพัฒนาให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน คือโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง และกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ผ่านการประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบและช่วยบรรเทาเยียวยาความเสียหายให้กับเกษตรกรอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

โดยหวังว่าในอนาคตจะขยายผลไปสู่การประกันภัยพืชผลอื่น และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรับประกันภัยมากขึ้น นอกจากนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักงาน คปภ. ได้ผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยสุขภาพ เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยสุขภาพเป็นกฎหมายเฉพาะที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยสุขภาพมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตของประชาชน โดยมุ่งหมายให้ประชาชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบการประกันภัยสุขภาพภาคเอกชน (Private Health Insurance) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการประกันภัยสุขภาพมากขึ้น

อีกทั้งช่วยยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกันภัยสุขภาพอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการ รวมทั้งการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน ให้มีความคุ้มครองที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการกำหนดเบี้ยประกันภัยที่ทำให้ประชาชนทั่วไป ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากการทำประกันภัยสุขภาพได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ได้จัดต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้เป็นครั้งที่ 17 โดยจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์และจัดแสดงรางวัล Hall of Fame บนแพล็ตฟอร์มแบบ Virtual 360° เป็นครั้งแรกและได้เพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเข้มข้นภายใต้กรอบกติกาที่กำหนดไว้

สำหรับรางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด และนายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหาร บริษัท ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เป็นต้น

“สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมและผลักดันให้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยง และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com