Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 25 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการชำระบัญชี

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการชำระบัญชี ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ตามโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการชำระบัญชี ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต ชั้น 15 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ให้แก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต โดยหัวข้อการฝึกอบรมในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ เกณฑ์ชี้วัดในการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเกณฑ์ป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญของสำนักงาน คปภ., ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต และภายรวมการทำหน้าที่เป็น “ผู้ชำระบัญชี” กรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้งานในหน้าที่และที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกองทุนประกันชีวิตให้แก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต นอกจากนี้ยังมีการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรม เพื่อประเมินผลในภาพรวมว่าบุคลากรกองทุนประกันชีวิตมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ชำระบัญชีในกรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตมากน้อยเพียงใด

© 2021 thairemark.com