Friday, 14 June 2024 - 7 : 22 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันวินาศภัยลุยเสริมความรู้บทบาทให้แก่ตัวแทน-นายหน้า-เจ้าหนี้

กองทุนประกันวินาศภัย จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567

กองทุนประกันวินาศภัยจัด “โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ กปว. ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) จัด “โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ กปว. ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567” ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องประดับพลอย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกปว.” พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย และได้รับเกียรติจาก นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) และนางศุภวัลย์ นันตาวัง ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด มาบรรยายในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ภารกิจของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับ

การประกันภัยและวิธีการร้องเรียนบริษัทประกันภัยในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” พร้อมทั้งมีการเสวนาเปิดโอกาสตอบข้อซัก – ถาม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับของที่ระลึกภายในงานอีกมากมาย ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

© 2021 thairemark.com