Wednesday, 24 April 2024 - 1 : 24 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานสัมมนาและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานสัมมนาและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)

กองทุนประกันชีวิตเดินทางเข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนาอนุกรรมการทั่วประเทศ ครั้งที่ 24 จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมประมุกโก้ ประมุกก้า โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กองทุนประกันชีวิตเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต

ตลอดจนเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนประกันชีวิตกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินต่อไป

© 2021 thairemark.com